logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเพื่อทดแทนของเดิม จำนวน 1 รายการ
  27 มีนาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเพื่อทดแทนของเดิม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27 มีนาคม 2561
 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเพื่อทดแทนของเดิม จำนวน 1 รายการ (ฉบับร่าง)
  13 มีนาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเพื่อทดแทนของเดิม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับร่าง)
  13 มีนาคม 2561