logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • การให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุที่มีฐานะยากจน
  30 สิงหาคม 2559
 • รายงานการประชุม คณะทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจน ครั้งที่ 1/2559
  30 สิงหาคม 2559
 • การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
  27 กรกฎาคม 2559
 • การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนมิถุนายน 2559
  23 มิถุนายน 2559
 • คำสั่งจังหวัดยะลา เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจน
  1 มิถุนายน 2559
 • การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ กรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย (มีฐานะยากจน) ต่อ
  30 พฤษภาคม 2559
 • การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ กรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย (มีฐานะยากจน)
  30 พฤษภาคม 2559
 • การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ กรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร (ประสบปัญหาภัยแล้ง)
  30 พฤษภาคม 2559