logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  11 สิงหาคม 2565
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
  3 สิงหาคม 2565
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  25 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดยะลา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา)
  5 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  13 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ และ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  4 กันยายน 2562
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  3 สิงหาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  25 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา
  13 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา
  29 มิถุนายน 2561
 • ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  14 มิถุนายน 2561
 • ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  13 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ)
  26 มกราคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา
  23 มกราคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา
  8 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  19 ธันวาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงาานขับรถยนต์
  20 ธันวาคม 2559
 • บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ
  29 พฤศจิกายน 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา
  23 พฤศจิกายน 2559
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
  10 พฤศจิกายน 2559
 • ข่าวรับสมัครงาน >>ลูกจ้างชั่วคราว
  25 กุมภาพันธ์ 2558