logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

นายสาธิต

นายสาธิต บุญแล

ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

บุญแลด

ดำรงตำแหน่ง ปัจจุบัน

 

นางสมใจ  นาคเสวต

เริ่มดำรงตำแหน่ง 20 มี.ค. 2558 

 

นายสนั่น นพนภาพร

เริ่มดำรงตำแหน่ง 14 ม.ค. 2556 ถึง 13 ก.ค. 2557

 

นายพูลศักดิ์ จงเจริญ

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2554

 

นายวานิช จรุงวิภู

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551
 
 

นายสุรสิทธิ์ นัครา

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2550

 

นายวัฒนะ นาคทองแก้ว

เริ่มดำรงตำแหน่ง 5 ม.ค. 2547 ถึง 30 ก.ย. 2548

 

นายเฉลิมศักดิ์ ปานศรี

เรื่มดำรงตำแหน่ง 17 ธ.ค. 2541 ถึง 4 ม.ค. 2547

 

นายจิต จันทร์แย้ม

เริ่มดำรงตำแหน่ง 13 ก.พ. 2541 ถึง 16 ต.ค. 2541

 

นายวีระยศ สามะ

เริ่มดำรงตำแหน่ง 16 ส.ค. 2531 ถึง ก.พ. 2541

 

นายสำรวญ ทองเดช

เริ่มดำรงตำแหน่ง 11 มิ.ย. 2530 ถึง 15 ส.ค. 2531

 

นายโสภณ จินดารัตน์

เริ่มดำรงตำแหน่ง 19 ส.ค. 2529 ถึง 10 มิ.ย. 2530

 

นายสมชาย ชิโนดม

เริ่มดำรงตำแหน่ง 16 ก.ย. 2528 ถึง 18 ส.ค. 2529

 

นายเสน่ห์ แตงเอม

เริ่มดำรงตำแหน่ง 1 พ.ย. 2527 ถึง 15 ก.ย. 2528

 

นายมานิตย์ ว่องไชยสิทธิ์

เริ่มดำรงตำแหน่ง 19 พ.ค. 2524 ถึง 31 ต.ค. 2527

 

นายชูเกียรติ ธุรกิจจำนง

เริ่มดำรงตำแหน่ง 17 พ.ค. 2520 ถึง 18 พ.ค. 2524

 

 

- | จำนวนเข้าชม 1160 ครั้ง